بدترین اتفاق ..  چاپ
تاریخ : جمعه 20 آذر‌ماه سال 1394
همیشه کسانی هستند
که در نهایت دلتنگی
نمی توانیم آنها را
در آغوش بگیریم
بدترین اتفاق

شاید همین باشد ...

-- ایلهان برک

فهرست وب سایت های ایرانی