برای دوست داشتنت..  چاپ
تاریخ : یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1395

کار دیگری نداریم 
 من و خورشید،

برای دوست داشتنت 
بیدار می شویم
هر صُبح ...

-

احمد شاملو
فهرست وب سایت های ایرانی